James Nesbitt

Tên khai sinh: James Nesbitt

Ngày sinh: 15 tháng 1, 1965

Nơi sống: Ballymena

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật