James DuMont

Tên khai sinh: James DuMont

Ngày sinh: 12/8/1965

Nơi sống: Chicago, Illinois, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật