Huỳnh Nhật Hoa

Tên khai sinh: Huỳnh Nhật Hoa

Ngày sinh: 4.9.1961

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.78 m

Vãi diễn đáng chú ý: Tiêu Phong trong Thiên Long Bát Bộ phiên bản 1996, Viên Thừa Chí trong Bích Huyết Kiếm

<p> Huỳnh Nhật Hoa l&agrave; một diễn vi&ecirc;n gạo cội của điện ảnh Hồng K&ocirc;ng,anh sinh ng&agrave;y 4 th&aacute;ng 9 năm 1961 tại Hồng K&ocirc;ng.Huỳnh Nhật Hoa gặt h&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng kh&aacute; sớm khi anh được TVB k&yacute; hợp đồng l&agrave;m diễn vi&ecirc;n cho h&atilde;ng,trước đ&oacute; anh trưởng th&agrave;nh cũng từ l&ograve; đạo tạo diễn vi&ecirc;n ở nơi đ&acirc;y.Huỳnh Nhật Hoa bắt đầu nổi tiếng từ những bộ phim truyền h&igrave;nh của TVB v&agrave;o những năm 1980,1990 của thế kỷ 20 như Anh H&ugrave;ng Xạ Đi&ecirc;u , Thi&ecirc;n Long B&aacute;t Bộ, Nghĩa Bất Dung T&igrave;nh, B&iacute;ch Huyết Kiếm....Đ&aacute;p lại sự cố gắng v&agrave; nổ lực kh&ocirc;ng ngừng của anh, kh&aacute;n giả đ&atilde; b&igrave;nh chọn Huỳnh Nhật Hoa v&agrave;o h&agrave;ng Ngũ Hổ Tướng của TVB s&aacute;nh ngang với Mi&ecirc;u Kiều Vỹ, Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa v&agrave; Thang Chấn Nghiệp.Huỳnh Nhật Hoa sau 25 năm gắng kết c&ugrave;ng h&atilde;ng phim TVB th&igrave; sau năm 2000 anh đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n đều đặn đ&oacute;ng phim như trước đ&acirc;y m&agrave; d&agrave;nh nhiều thời gian hơn cho gia đ&igrave;nh.Hiện anh đ&atilde; kết h&ocirc;n với Lương Khiết Hoa v&agrave; sau 20 năm t&igrave;nh y&ecirc;u của họ vẫn bền vững c&ugrave;ng năm th&aacute;ng.</p>