Hoàng Trọng Cônt

Tên khai sinh: Hoàng Trọng Cônt

Ngày sinh: Đang cập nhật

Nơi sống: Đang cập nhật

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật