Hera Hilmar

Tên khai sinh: Hera Hilmar

Ngày sinh: 30/11/1988

Nơi sống: Đang cập nhật

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật