Henry Ian Cusick

Tên khai sinh: Henry Ian Cusick

Ngày sinh: 17/4/1967

Nơi sống: Trujillo, Peru

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật