Harrison Ford

Tên khai sinh: Harrison Ford

Ngày sinh: 13.1.1942

Nơi sống: Hoa Kỳ

Chiều cao: 1.73m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Harrison Ford sinh ng&agrave;y 13 th&aacute;ng 7 năm 1942, l&agrave; một diễn vi&ecirc;n nổi tiếng Hoa kỳ từng đạt được rất nhiều giải thưởng. Năm 1960 sau khi tốt nghiệp trung học &ocirc;ng thi đậu v&agrave;o trường điện ảnh v&agrave; sao khi tốt nghiệp &ocirc;ng cũng như bao nhi&ecirc;u người kh&aacute;c nhận vai diễn với mức lương thấp, &ocirc;ng tham gia đ&oacute;ng nhi&ecirc;u phim hơn để c&oacute; th&ecirc;m thu nhập nhưng vẫn vất vả v&agrave; cơ cực, ch&aacute;n nản &ocirc;ng đ&atilde; theo học nghề mộc để c&oacute; c&aacute;i m&agrave; sống, l&uacute;c đ&oacute; thi thoảng &ocirc;ng cũng tham gia đ&oacute;ng phim cho đỡ nhớ nghề. Năm 2005 v&ocirc; t&igrave;nh &ocirc;ng nhận được kịch bản của George Lucas nhưng &ocirc;ng kh&ocirc;ng nhận lời ngay m&agrave; đ&ograve;i gi&aacute; rất cao, đ&oacute; l&agrave; một cơ hội lớn đối với Harrison Ford, &ocirc;ng đ&atilde; đ&aacute;nh liều vận may của m&igrave;nh nhưng cũng nhờ v&agrave;o l&ograve;ng tự tin đưa ra gi&aacute; cao của m&igrave;nh m&agrave; &ocirc;ng đ&atilde; thuyết phục được George Lucas v&agrave; cả nh&agrave; sản xuất phim. Harrison Ford đ&atilde; thể hiện rất th&agrave;nh c&ocirc;ng vai diễn, Harrison Ford đ&atilde; để lại ấn tượng lớn trong l&ograve;ng kh&aacute;n giả d&ugrave; chỉ l&agrave; một vai phụ. Kh&ocirc;ng những thế, d&ugrave; kh&ocirc;ng phải l&agrave; tu&yacute;p anh h&ugrave;ng mẫu mực nhưng Han Solo của Harrison Ford vẫn đứng thứ 14 trong danh s&aacute;ch 200 nh&acirc;n vật điện ảnh vĩ đại nhất của Viện Điện ảnh Mỹ. V&agrave; ch&iacute;nh sự nổ lực của&nbsp; Harrison Ford đ&atilde; l&agrave;m cho t&ecirc;n tuổi của &ocirc;ng gắn chặt với kh&aacute;n giả. Năm 1997, Ford được xếp thứ nhất trong top 100 ng&ocirc;i sao điện ảnh mọi thời đại. &Ocirc;ng cũng c&oacute; 5 bộ phim được chọn v&agrave;o Viện lưu trữ phim quốc gia.&nbsp;</p>