Gary Lewis

Tên khai sinh: Gary Lewis

Ngày sinh: 30/11/1958

Nơi sống: Glasgow, Scotland, United Kingdom

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật