Erin Richards

Tên khai sinh: Erin Richards

Ngày sinh: 17/5/1986

Nơi sống: Penarth, Wales, UK

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật