Elizabeth Reaser

Tên khai sinh: Elizabeth Reaser

Ngày sinh: 15 tháng 6, 1975

Nơi sống: Bloomfield, Michigan, USA

Chiều cao: 1.63 m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật