Elizabeth Mitchell

Tên khai sinh: Elizabeth Mitchell

Ngày sinh: 27/3/1970

Nơi sống: Los Angeles, California, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật