Dylan Bruce

Tên khai sinh: Dylan Bruce

Ngày sinh: 21/4/1980

Nơi sống: Vancouver, British Columbia, Canada

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật