Banner C1
Banner C1
Dương Di.

Tên khai sinh: Dương Di.

Ngày sinh: 30.8.1979

Nơi sống: Trung Quốc

Chiều cao: 1.65m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Dương Di sinh ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 8 năm 1979 tại Trung Quốc. C&ocirc; vốn rất&nbsp; hiền v&agrave; nhu m&igrave;, tham gia hoạt động giải tr&iacute; gần 10 năm nhưng c&ocirc; vẫn đ&oacute;ng những vai hiền l&agrave;nh tốt bụng. <span id="advenueINTEXT" name="advenueINTEXT">Bước sang năm thứ mười của nghiệp diễn, nữ diễn vi&ecirc;n khả &aacute;i n&agrave;y quyết định tạo bước ngoặt với việc nhận lời đảm nhận vai phản diện Di&ecirc;u Kim Linh trong Cung T&acirc;m Kế. Nhiều người cười c&ocirc; v&agrave; cho rằng c&ocirc; kh&ocirc;ng thể n&agrave;o diễn được những vai phản diện v&igrave; gương mặt c&ocirc; hiền, nhưng Dương Di vẫn lu&ocirc;n muốn đột ph&aacute; v&agrave; chứng minh cho mọi người thấy rằng c&ocirc; c&oacute; thể l&agrave;m được. Mười Năm hoạt động trong l&agrave;ng giải tr&iacute; được nhiều kh&aacute;n giả biết đến nhưng dường như chưa c&oacute; tin đồn ti&ecirc;u cực n&agrave;o, ngược lại những diễn vi&ecirc;n kh&aacute;c &ugrave;ng thủ đoạn scandal để nổi tiếng đ&aacute;nh b&oacute;ng t&ecirc;n tuổi của m&igrave;nh. Dương Di đi l&ecirc;n ph&aacute;t triển sự nghiệp bằng ch&iacute;nh khả năng v&agrave; sức lực của bản th&acirc;n, c&ocirc; thuộc nh&oacute;m người biết chấp nhận, h&agrave;i l&ograve;ng v&agrave; tr&acirc;n trọng những g&igrave; m&igrave;nh đang c&oacute;. Dương Di kh&ocirc;ng gấp r&uacute;t hối hả ph&aacute;t triển như những diễn vi&ecirc;n kh&aacute;c, ph&aacute;t triển sự nghiệp từng bước từng bước một. Dương Di kh&ocirc;ng ch&uacute;t buồn b&atilde; v&igrave; sự nghiệp của m&igrave;nh đi l&ecirc;n ph&aacute;t triển qu&aacute; chậm m&agrave; c&ocirc; c&ograve;n tự tự h&agrave;o về con đường m&igrave;nh đ&atilde; đi, đi tr&ecirc;n ch&iacute;nh đ&ocirc;i ch&acirc;n của m&igrave;nh, c&ocirc; lu&ocirc;n c&oacute; quan niệm chậm m&agrave; chắc. Mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng si&ecirc;ng năng chăm chỉ nhưng c&ocirc; vẫn muốn l&agrave;m việc để kiếm nhiều tiền....</span></p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1