Banner C1
Banner C1
Banner C1
Đinh Ngọc Diệp

Tên khai sinh: Đinh Ngọc Diệp

Ngày sinh: Đang cập nhật

Nơi sống: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chiều cao: Chiều cao: 1,65 m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> <span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16.1200008392334px;">Ngọc Diệp l&agrave; một người mẫu, diễn vi&ecirc;n, nh&agrave; b&aacute;o, nh&agrave; tạo mẫu, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n v&agrave; dẫn chương tr&igrave;nh người Việt Nam</span></p>


User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1