David Mazouz

Tên khai sinh: David Mazouz

Ngày sinh: 19 tháng 2, 2001

Nơi sống: Los Angeles, California, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật