Dave Bautista

Tên khai sinh: Dave Bautista

Ngày sinh: 18/1/1969

Nơi sống: Washington, D.C., Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật