Banner C1
Banner C1
Chương Tử Di

Tên khai sinh: Chương Tử Di

Ngày sinh: 9.2.1979

Nơi sống: Bắc Kinh

Chiều cao: 1.73m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Chương Tử Di sinh ng&agrave;y 9 th&aacute;ng 2 năm 1979 tại Bắc Kinh. l&agrave; một diễn vi&ecirc;n của Trung Quốc. Sự nghiệp điện ảnh của c&ocirc; hiện ra ngay trước mắt khi tham gia quảng c&aacute;o của Trương Nghệ Mưu. C&ocirc; đ&atilde; được Trương Nghệ Mưu chọn v&agrave;o vai nữ ch&iacute;nh trong bộ phim Đường Về Nh&agrave; năm 1999.Với những vai diễn th&agrave;nh c&ocirc;ng c&ocirc; đạt được rất nhiều giải thưởng. C&ocirc; c&oacute; vẻ đẹp tự nhi&ecirc;n nhưng c&ocirc; kh&ocirc;ng phải thuộc t&iacute;p diễn vi&ecirc;n vai n&agrave;o cũng c&oacute; thể th&iacute;ch ứng được. C&ocirc; th&iacute;ch hợp ở những vai diễn thuộc phim cổ trang hơn. C&ocirc; nỗi tiếng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; trong chuong tr&igrave;nh quảng c&aacute;o, tr&ecirc;n điện &agrave;nh m&agrave; c&ograve;n cả những người đ&agrave;n &ocirc;ng c&ocirc; quen c&ograve;n c&oacute; th&acirc;n thế. Chương Tử Di hiện l&agrave; người mẫu quảng c&aacute;o rất s&aacute;ng gi&aacute;. Chương Tử Di c&ograve;n rất trẻ sự nghiệp của c&ocirc; ấy đang tr&ecirc;n đ&agrave; ph&aacute;t triển v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển hơn. Năm 2004 n&agrave;ng Hoa đ&aacute;n của ch&uacute;ng ta đ&atilde; gi&agrave;nh hai giải Nữ diễn vi&ecirc;n ch&iacute;nh xuất sắc của Hiệp hội ph&ecirc; b&igrave;nh điện ảnh Hong Kong v&agrave; Viện H&agrave;n l&acirc;m điện ảnh Hong Kong. Trong v&ograve;ng 10 năm nữ diễn vi&ecirc;n n&agrave;y đ&atilde; rất th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&ecirc;n con đường nghệ thuật v&agrave; để lại ấn tượng trong l&ograve;ng kh&aacute;n giả rất s&acirc;u sắc....</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1