Banner C1
Banner C1
Chung Tử Đơn

Tên khai sinh: Chung Tử Đơn

Ngày sinh: 27.6.1963

Nơi sống: Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc

Chiều cao: 1.74m

Vãi diễn đáng chú ý: Hoàng Kỳ Anh trong phim Thiếu Niên Hoàng Phi HỒng, Trần Chân trong phim huyen thoai trần chân

<p> Chung Tử Đơn sinh ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 6 năm 1963,cha của anh l&agrave; một nh&agrave; b&aacute;o t&ecirc;n l&agrave; Chung Văn Long,mẹ anh l&agrave; Mạch Bảo Thiền v&agrave; l&agrave; một v&otilde; sư Th&aacute;i Cực Quyền nổi danh.Năm l&ecirc;n 9,Chung Tử Đơn c&ugrave;ng cha mẹ xuất cảnh sang Mỹ sinh sống ở Boston.Từ nhỏ Chung Tử Đơn rất đam m&ecirc; v&otilde; thuật v&agrave; học chơi đ&agrave;n dương cầm theo thể loại cổ điển,c&ugrave;ng với em &nbsp;g&aacute;i của m&igrave;nh l&agrave; Chung Tử T&igrave;nh,cả hai đều rất say m&ecirc; học v&otilde;,Chung Tử Đon thần tượng L&yacute; Tiểu Long đến nỗi lu&ocirc;n bắt chươc phong c&aacute;ch cột mảnh vải lụa ở ống ch&acirc;n như L&yacute; Tiểu Long.C&agrave;ng ng&agrave;y anh c&agrave;ng mải m&ecirc; học v&otilde; m&agrave; b&otilde; n&ecirc; học h&agrave;nh,cũng giống như thần tượng của m&igrave;nh,Chung Tử Đơn rất hay g&acirc;y sự đ&aacute;nh nhau với người kh&aacute;c,dần dần gia nhập bang ph&aacute;i suốt ng&agrave;y đ&aacute;nh đấm,v&agrave; sự việc chỉ chấm dứt khi một vụ &aacute;ng mạng do băng ph&aacute;i của anh g&acirc;y ra,sau đ&oacute; v&igrave; sự an to&agrave;n,gia đ&igrave;nh của Chung Tử Đơn trở về Quảng Đ&ocirc;ng sinh sống.Sau khi hồi hương,Tử Đơn gia nhập đội wushu v&agrave; học v&otilde; c&ugrave;ng hai vị sư phụ,một vị sư phụ họ L&yacute; v&agrave; một vị sư phụ t&ecirc;n l&agrave; Ng&ocirc; B&acirc;n,&ocirc;ng cũng l&agrave; thầy dạy v&otilde; của ng&ocirc;i sao v&otilde; thuật L&yacute; Li&ecirc;n Kiệt.Sự nghiệp điện ảnh của Chung Tử Đơn chỉ bắt đầu khi anh được một người bạn của mẹ m&igrave;nh giới thiệu đ&oacute;ng thế thử vai trong phim Thi&ecirc;n Sứ Ch&agrave;ng T&agrave;,v&agrave; sau đ&oacute; anh được nhận vai ch&iacute;nh trong phim Th&aacute;i Cực T&uacute;y Quyền hay c&ograve;n gọi l&agrave; Tiếu Th&aacute;i Cực v&agrave; năm 1984,Kể từ đ&oacute;,mọi người dần dần biết đến t&ecirc;n tuổi của anh.Sau đ&oacute; anh tiếp tục được thủ v&agrave;i ch&iacute;nh trong c&aacute;c phim như Đặc Cảnh Đồ Long 1,Đặc Cảnh Đồ Long 2,Con G&aacute;i Quỷ Satan,Nộ Hỏa Uy Long 2.Dấu mốc lịch sử tiếp theo l&agrave; khi anh thủ vai Nạp Lang Nguy&ecirc;n Thuật trong phim Ho&agrave;ng Phi Hồng 2 tức Nam Nhi Đương Tự Cường,trận đấu của anh v&agrave; l&yacute; Li&ecirc;n Kiệt được đưa v&agrave;o danh s&aacute;ch v&otilde; thuật kinh điển của Trung Quốc v&agrave; đem về cho anh danh hiệu Nam diễn vi&ecirc;n phụ xuất sắc nhất trong li&ecirc;n hoan phim tổ chức hại Hồng K&ocirc;ng.Sau đ&oacute;,anh tiếp tục th&agrave;nh c&ocirc;ng trong bộ phim cổ trang T&acirc;n Long M&ocirc;n Kh&aacute;ch Sạn.V&agrave; t&ecirc;n tuổi của Chung Tử Đơn lan rộng ra quốc tế v&agrave; anh ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh ng&ocirc;i sao v&otilde; thuật Trung Quốc sau vai diễn Ho&agrave;ng K&igrave; Anh trong phim Thiếu Ni&ecirc;n Ho&agrave;ng Phi Hồng hay c&ograve;n gọi l&agrave; Con Khi Sắt.Bộ phim th&agrave;nh c&ocirc;ng đến nỗi n&oacute; trở th&agrave;nh đề t&agrave;i cho rất nhiều bộ phim ăn theo,đ&acirc;y l&agrave; dấu son ch&oacute;i lọi trong cuộc đời v&agrave; sự nghiệp của anh.Sau n&agrave;y,Chung Tử Đơn tham gia rất nhiều phim v&agrave; dần trở th&agrave;nh một người chỉ đạo v&otilde; thuật v&agrave; được Hollywood mời đ&oacute;ng phim nhưng c&oacute; một số vai m&agrave; anh từ chối.Chung Tử Đơn giờ đ&acirc;y đ&atilde; lớn tuổi,v&igrave; thế anh kh&ocirc;ng c&ograve;n thường xuy&ecirc;n l&agrave;m diễn vi&ecirc;n m&agrave; thay v&agrave;o đ&oacute; anh trở th&agrave;nh đạo diễn v&agrave; chỉ đạo v&otilde; thuật.</p> <div> &nbsp;</div>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1