Cate Blanchett

Tên khai sinh: Cate Blanchett

Ngày sinh: 14 tháng 5, 1969

Nơi sống: Ivanhoe, Melbourne, Úc

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật