Bruce Willis

Tên khai sinh: Bruce Willis

Ngày sinh: 19.3.1955

Nơi sống: Mỹ

Chiều cao: 1.83m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Bruce Willis sinh ng&agrave;y 19 th&aacute;ng 3 năm 1955, l&agrave; một diễn vi&ecirc;n Mỹ, &ocirc;ng đ&atilde; sớm ng&agrave;y bộc lộ t&agrave;i năng diễn xuất của m&igrave;nh, &ocirc;ng ghi danh v&agrave;o một nh&oacute;m kịch v&agrave; tham gia trong c&aacute;c vở kịch của sinh vi&ecirc;n khi theo học đại học Monkler. Bruce Wills đ&atilde; bắt đầu sự nghiệp của m&igrave;nh trong c&aacute;c nh&agrave; h&aacute;t nhỏ v&agrave; tham gia đ&oacute;ng vai phụ, &ocirc;ng đ&atilde; vượt qua 3000 ứng vi&ecirc;n trong cuộc thử vai để d&agrave;nh vai ch&iacute;nh trong phim Moolighting. Bruce Wills rất hợp với vai người h&ugrave;ng c&oacute; m&aacute;u h&agrave;i hước, dường như anh sinh ra l&agrave; để đ&oacute;ng những vai kiểu đ&oacute;, nhưng những vai h&agrave;nh động anh tham gia cũng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần hấp dẫn. Bruce Wills ng&agrave;y c&agrave;ng đưa n&acirc;ng t&ecirc;n tuổi của m&igrave;nh bằng c&aacute;ch thể hiện t&agrave;i năng diễn xuất v&agrave; khẳng định m&igrave;nh qua từng vai diễn. Những năm 90,&ocirc;<font size="3">ng xếp thứ 22 trong cuộc b&igrave;nh chọn Top 100 ng&ocirc;i sao của mọi thời đại do Tạp ch&iacute; Anh Empire tổ chức. C&oacute; thể n&oacute;i, những vai anh h&ugrave;ng bắn s&uacute;ng, lăn lộn trong b&ugrave;n để chiến thắng c&aacute;i &aacute;c l&agrave; t&ocirc;n chỉ điện ảnh của t&agrave;i tử cao 1m83 v&agrave; thuận tay tr&aacute;i n&agrave;y. <font size="3">N<font size="3">ăm 1997 <font size="3">&ocirc;ng <font size="3">đ<font size="3">ồng s<font size="3">&aacute;ng l<font size="3">ập c<font size="3">&ocirc;ng ty nh<font size="3">&agrave; h<font size="3">&aacute;t phi l<font size="3">ợi nhu<font size="3">ận nh<font size="3">ằm ph<font size="3">&aacute;t tri<font size="3">ển t<font size="3">&agrave;i n<font size="3">ăng tr<font size="3">ẻ c<font size="3">ủa<font size="3"> s<font size="3">&acirc;n kh<font size="3">ấu.</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3"> <font size="3">Trong nh<font size="3"><font size="3">ững th<font size="3"><font size="3">ập ni<font size="3">&ecirc;n cu<font size="3"><font size="3">ối th<font size="3"><font size="3">ế k<font size="3"><font size="3">ỷ</font> 20 <font size="3">&ocirc;ng c<font size="3">&agrave;ng <font size="3">ch<font size="3">ứng t<font size="3">ỏ m<font size="3">&igrave;nh h<font size="3">ơn b<font size="3">ằng c<font size="3">&aacute;ch <font size="3">đ<font size="3">ưa ra k<font size="3">ỹ n<font size="3">ăng di<font size="3">ễn xu<font size="3">ất v<font size="3">&agrave; <font size="3">c<font size="3">&oacute; th<font size="3">ể tham gia c<font size="3">&aacute;c th<font size="3">ể lo<font size="3">ại phim v<font size="3">ới nhi<font size="3">ều t<font size="3">&iacute;nh c<font size="3">&aacute;ch <font size="3">kh<font size="3">&aacute;c nhau. Ngo<font size="3">&agrave;i th<font size="3">&agrave;nh c<font size="3">&ocirc;ng trong s<font size="3">ự nghi<font size="3">ệp di<font size="3">ễn vi<font size="3">&ecirc;n <font size="3">&ocirc;ng <font size="3">c<font size="3">&ograve;n t<font size="3">ỏa s<font size="3">&aacute;ng t<font size="3">&ecirc;n tu<font size="3">ổi c<font size="3">ủa m<font size="3">&igrave;nh trong l<font size="3">&agrave;ng gi<font size="3">ải tr<font size="3">&iacute; <font size="3">&acirc;m nh<font size="3">ạc v<font size="3">&agrave; c<font size="3">ũng <font size="3">đ<font size="3">ạt <font size="3">đ<font size="3">ư<font size="3">ợc th<font size="3">&agrave;nh c<font size="3">&ocirc;ng l<font size="3">ớn khi cho ra <font size="3">đ<font size="3">ời r<font size="3">ất nhi<font size="3">ều album <font size="3">đ<font size="3">ều g<font size="3">ặt h<font size="3">&aacute;i <font size="3">đ<font size="3">ư<font size="3">ợc th<font size="3">&agrave;nh c<font size="3">&ocirc;ng l<font size="3">ớn.</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p>
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
Đăng Nhập
Đóng