Bren Foster

Tên khai sinh: Bren Foster

Ngày sinh: Đang cập nhật

Nơi sống: Sinh: Luân Đôn, Vương quốc Anh

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật