Brad William Henke

Tên khai sinh: Brad William Henke

Ngày sinh: 10 tháng 4 năm 1966

Nơi sống: Columbus, Nebraska, Hoa Kỳ

Chiều cao: 1,93 m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật