Ben McKenzie

Tên khai sinh: Ben McKenzie

Ngày sinh: 12 tháng 9, 1978

Nơi sống: Austin, Texas, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật