Bashir Salahuddin

Tên khai sinh: Bashir Salahuddin

Ngày sinh: 30 tháng 6, 1976

Nơi sống: Chicago, Illinois, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật