Art Pasut Banyam

Tên khai sinh: Art Pasut Banyam

Ngày sinh: 3/11/1982

Nơi sống: Thái Lan

Chiều cao: 184 cm

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật