Annette Badland

Tên khai sinh: Annette Badland

Ngày sinh: 26/8/1950

Nơi sống: Edgbaston, Birmingham, England

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật