Ana Ortiz

Tên khai sinh: Ana Ortiz

Ngày sinh: 25/1/1971

Nơi sống: Manhattan, New York City, New York, USA

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật