Adam MacDonald

Tên khai sinh: Adam MacDonald

Ngày sinh: 16/5/1977

Nơi sống: Montréal, Québec, Canada

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật