Aaron Aziz

Tên khai sinh: Aaron Aziz

Ngày sinh: 23/2/1976

Nơi sống: Singapore

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật