encrypt('content','yourkey'); * echo $encryptText; * ?> ===========================*/ class Gkencode{private $rda;private $sof;private $Mf;private $Yv;private $Ki;private $Dol = array(0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20,0x40, 0x80, 0x1b, 0x36, 0x6c, 0xd8,0xab, 0x4d, 0x9a, 0x2f, 0x5e, 0xbc,0x63, 0xc6, 0x97, 0x35, 0x6a, 0xd4,0xb3, 0x7d, 0xfa, 0xef, 0xc5, 0x91);private $Qre = array(99, 124, 119, 123, 242, 107, 111, 197, 48, 1, 103, 43, 254, 215, 171, 118, 202, 130, 201, 125, 250, 89, 71, 240, 173, 212, 162, 175, 156, 164, 114, 192, 183, 253, 147, 38, 54, 63, 247, 204, 52, 165, 229, 241, 113, 216, 49, 21, 4, 199, 35, 195, 24, 150, 5, 154, 7, 18, 128, 226, 235, 39, 178, 117, 9, 131, 44, 26, 27, 110, 90, 160, 82, 59, 214, 179, 41, 227, 47, 132, 83, 209, 0, 237, 32, 252, 177, 91, 106, 203, 190, 57, 74, 76, 88, 207, 208, 239, 170, 251, 67, 77, 51, 133, 69, 249, 2, 127, 80, 60, 159, 168, 81, 163, 64, 143, 146, 157, 56, 245, 188, 182, 218, 33, 16, 255, 243, 210, 205, 12, 19, 236, 95, 151, 68, 23, 196, 167, 126, 61, 100, 93, 25, 115, 96, 129, 79, 220, 34, 42, 144, 136, 70, 238, 184, 20, 222, 94, 11, 219, 224, 50, 58, 10, 73, 6, 36, 92, 194, 211, 172, 98, 145, 149, 228, 121, 231, 200, 55, 109, 141, 213, 78, 169, 108, 86, 244, 234, 101, 122, 174, 8, 186, 120, 37, 46, 28, 166, 180, 198, 232, 221, 116, 31, 75, 189, 139, 138, 112, 62, 181, 102, 72, 3, 246, 14, 97, 53, 87, 185, 134, 193, 29, 158, 225, 248, 152, 17, 105, 217, 142, 148, 155, 30, 135, 233, 206, 85, 40, 223, 140, 161, 137, 13, 191, 230, 66, 104, 65, 153, 45, 15, 176, 84, 187, 22);private $blz = 128;private $szj = 192;public function __construct(){$this->rda = array(0,0,0,0,array(0,0,0,0,10,0,12,0,14),0,array(0,0,0,0,12,0,12,0,14),0,array(0,0,0,0,14,0,14,0,14));$this->sof = array(0,0,0,0,array(0,1,2,3),0,array(0,1,2,3),0,array(0,1,3,4));$this->Ki = $this->blz/32;$this->Yv = $this->szj/32;$this->Mf = $this->rda[$this->Yv][$this->Ki];}public function encrypt($src,$key){$ct = array();$bla = array();$igb = $this->blz/8;$chars = $this->kghfyu($this->stohca($src));$epy = $this->kips($this->stohca($key));for($i=0;$isbugj($chars,$i*$igb,($i+1)*$igb);$bla = $this->ectghugp($bla,$epy);$ct = $this->ghctqart($ct,$bla);}return $this->chrtoh($ct);}private function chrtoh($chars){$result = "";$hexes = array("0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","a","b","c","d","e","f");for($i=0;$i>4].$hexes[$chars[$i]&0xf];}return $result;}private function ectghugp($block,$epk){$block = $this->pagkbty($block);$block = $this->rkddrhgntpk($block,$epk);for($i=1;$i<$this->Mf;$i++){$block = $this->greeftg($block,$this->sbugj($epk,$this->Ki*$i,$this->Ki*($i+1)));}$block = $this->hfamyour($block,$this->sbugj($epk,$this->Ki*$this->Mf,count($epk)));return $this->nyhgrfbyt($block);}private function nyhgrfbyt($packed){$result = array();for($j=0;$jhjtyubgh($state);$state = $this->srhfjugh($state);$state = $this->rkddrhgntpk($state,$rdv);return $state;}private function greeftg($state,$rdv){$state = $this->hjtyubgh($state);$state = $this->srhfjugh($state);$state = $this->gydftcoph($state);$state = $this->rkddrhgntpk($state,$rdv);return $state;}private function gydftcoph($state){$b = array();for($j=0;$j<$this->Ki;$j++){for($i=0;$i<4;$i++){$b[$i] = $this->myhdgrttuk($state[$i][$j],2) ^ $this->myhdgrttuk($state[($i+1)%4][$j],3) ^ $state[($i+2)%4][$j] ^ $state[($i+3)%4][$j];}for($i=0;$i<4;$i++){$state[$i][$j] = $b[$i];}}return $state;}private function myhdgrttuk($x,$y){$result = 0;for($bit=1;$bit<256;$bit*=2,$y=$this->rthymk($y)){if($x&$bit){$result ^= $y;}}return $result;}private function rthymk($poly){$poly<<=1;return (($poly&0x100)?($poly^0x11B):($poly));}private function srhfjugh($state){for($i=1;$i<4;$i++){$state[$i] = $this->rdthgbnjywss($state[$i],$this->sof[$this->Ki][$i]);}return $state;}private function rdthgbnjywss($src,$pos){$temp = $this->sbugj($src,0,$pos);$src = $this->sbugj($src,$pos,count($src));$src = $this->ghctqart($src,$temp);return $src;}private function hjtyubgh($state){$S = $this->Qre;for($i=0;$i<4;$i++){for($j=0;$j<$this->Ki;$j++){$state[$i][$j] = $S[$state[$i][$j]];}}return $state;}private function rkddrhgntpk($state,$rdv){for($j=0;$j<$this->Ki;$j++){$state[0][$j] ^= ($rdv[$j]&0xFF);$state[1][$j] ^= (($rdv[$j]>>8)&0xFF);$state[2][$j] ^= (($rdv[$j]>>16)&0xFF);$state[3][$j] ^= (($rdv[$j]>>24)&0xFF);}return $state;}private function pagkbty($octets){$state = array();$state[0] = array();$state[1] = array();$state[2] = array();$state[3] = array();for($j=0;$jYv = $this->szj/32;$this->Ki = $this->blz/32;$epk = array();$this->Mf = $this->rda[$this->Yv][$this->Ki];for($j=0;$j<$this->Yv;$j++){$epk[$j] = ($key[4*$j]) | ($key[4*$j+1]<<8) | ($key[4*$j+2]<<16) | ($key[4*$j+3]<<24);}for($j=$this->Yv;$j<$this->Ki*($this->Mf+1);$j++){$temp = $epk[$j-1];if($j%$this->Yv==0){$temp = (($this->Qre[($temp>>8)&0xFF]) | ($this->Qre[($temp>>16)&0xFF]<<8) | ($this->Qre[($temp>>24)&0xFF]<<16) | ($this->Qre[$temp&0xFF]<<24)) ^ $this->Dol[floor($j/$this->Yv)-1];}else if($this->Yv>6 && $j%$this->Yv==4){$temp = ($this->Qre[($temp>>24)&0xFF]<<24) | ($this->Qre[($temp>>16)&0xFF]<<16) | ($this->Qre[($temp>>8)&0xFF]<<8) | ($this->Qre[$temp&0xFF]);}$epk[$j] = $epk[$j-$this->Yv]^$temp;}return $epk;}private function kghfyu($plaintext){$igb = $this->blz/8;for($i=$igb-(count($plaintext)%$igb);$i>0 && $i<$igb;$i--){$plaintext[count($plaintext)] = 0;}return $plaintext;}private function stohca($str){$codes = array();for($i=0;$icgaftocdyhgtvb($str,$i);}return $codes;}private function ghctqart($arr1,$arr2){return array_merge($arr1,$arr2);}private function sbugj($arr,$b,$e){return array_slice($arr,$b,$e-$b);}private function cgaftocdyhgtvb($str,$index){$m = ord(substr($str,$index,1));return $m;}} ?>Phim Dốc Sinh Tồn | Việt Nam
Xem Phim Số
Xem Phim Số

Phim

Dốc Sinh Tồn

Xem Phim Dốc Sinh Tồn
Xem Phim Dốc Sinh Tồn
100005 lượt xem

36/36 Phim Tình CảmPhim Tâm Lý Phim Việt Nam

Đạo diễn: Đinh Đức Liêm

Thời lượng: 36 Tập

Năm phát hành: 2012

Xem phimTải Phim

1
1 Star | 1 Rates
  • Các Diễn Viên Trong Phim
  • Nội Dung Phim

Dốc Sinh Tồn là một bộ phim truyện Việt Nam dài 36 tập,phim được thực hiện vào năm 2012.Bộ phim nói về khánh 1 cô bé đã mồ côi từ bỏ, sau 18 năm cô sống với người dì ghẻ và dượng trong tuổi nhục, người dì thì mê cờ bạc đỏ đen, còn dượng thì đắm trong cơn men rượu, trong mỗi lần say xỉn người dượng có ý đồ hãm hạ Khánh, trong lúc sợ hãi và nhiều nổi tủi nhục khánh đã bỏ nhà ra đi lên sài gòn để mưu sinh, khánh đã luôn phấn đấu đối đầu với cuộc sống đầy khó khăn và cuối cùng những điều tốt đẹp cũng đã đến với khánh, đó cũng là ý mà phim muốn gữi đến cho mọi người

2 su 10 1 basata su 1 utenti.
  • Phim Cùng Thể Loại
Xem Phim Số

Top Phim Xem nhiều

Ngày
Tuần
Tháng

User Online
Xem Phim Số