Vin Diesel

Tên khai sinh: Vin Diesel

Ngày sinh: 18/7/1967

Nơi sinh: Thành phố New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ

Chiều cao: 1,82 m

User Online