Trần Quán Hy

Tên khai sinh: Trần Quán Hy

Ngày sinh: 7/10/1980

Nơi sinh: Vancouver, Canada

Chiều cao: 1,78 cm

User Online
Banner C1
Banner C1