Trần Kiều Ân

Tên khai sinh: Trần Kiều Ân

Ngày sinh: 4/4/1979

Nơi sinh: Tân Trúc, Trung Hoa Dân Quốc

Chiều cao: 1,64 m

User Online