Ryan Reynolds

Tên khai sinh: Ryan Reynolds

Ngày sinh: 23 tháng 10, 1976

Nơi sinh: Vancouver, Canada

Chiều cao: 1,88 m

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...