Ron Perlman

Tên khai sinh: Ron Perlman

Tên khác: Ronald Francis Perlman

Ngày sinh: 13 tháng 4, 1950

Nơi sinh: New York City, New York, USA

Chiều cao: 1.85 m

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...