Nonso Anozie

Tên khai sinh: Nonso Anozie

Ngày sinh: 28 tháng 5, 1979

Nơi sinh: Lincoln, Lincolnshire, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

User Online
Banner C1
Banner C1