Ngôn Thừa Húc

Tên khai sinh: Ngôn Thừa Húc

Tên khác: Jerry Yan

Ngày sinh: 1/1/1977

Nơi sinh: Đào Viên, Trung Hoa Dân Quốc

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...