Đằng Lệ Minh Diệp

Tên khai sinh: Đằng Lệ Minh Diệp