Ruby Lâm Tâm Như

Tên khai sinh: Ruby Lâm Tâm Như

Ngày sinh: 27/01