Diễm My

Tên khai sinh: Diễm My

Ngày sinh: 1962

Nơi sinh: Nha Trang

User Online
Banner C1
Banner C1