Angela Phương Trinh

Tên khai sinh: Angela Phương Trinh

Tên khác: Lê Ngọc Phương Trinh

Ngày sinh: 08 tháng 02, năm 1995

Nơi sinh: Quy hoạch vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

User Online
Banner C1
Banner C1